پر کردن این فرم هیچ تعهدی برای خودروسازان راین در خصوص اشتغال فرد ایجاد نمیکند
نام   آخرین مقطع تحصیلی  
نام خانوادگی   موسسه/دانشگاه محل تحصیل
نام پدر   محل اخذ مدرک
ش.شناسنامه رشته تحصیلی
کدملی   معدل
محل تولد سابقه کار (سال)
جنسیت نام آخرین محل کار
تاهل آخرین عنوان شغل
نظام وظیفه علت ترک کار
تلفن تماس   آشنایی با زبان انگلیسی
آدرس      
توضیحات    
       
   
       
       
 
  قدرتمند شده توسط واحد انفورماتیک خودروسازان راین ©2017